Regulamin świadczenia usług

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z platformy Podcasty Techniczne.pl i świadczenia usług z wykorzystaniem tej Platformy przez Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie będącą właścicielem tejże Platformy.
 2. Regulamin stanowi „regulamin”, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Axon Media Group – Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8/6, 03-683 Warszawa, NIP: 5242766346, REGON: 147079832
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług.
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
  4. Platforma Podcastów Technicznych – rozbudowana strona o wielu funkcjach, które umożliwiają publikację podcastów i materiałów informacyjno-wizerunkowych zwiększają możliwość wyboru treści przez Użytkownika.
  5. Siła Wyższa – wszelkie zdarzenia niezależne od woli Axon Media Group, które nie były znane w chwili utworzenia niniejszego Regulaminu i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane m.in.: kataklizmami naturalnymi (powódź, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe etc.), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych.
  6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  7. Usługi – usługi świadczone przez Axon Media Group drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy.
  8. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, współpracująca z Axon Media Group.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Rozpoczęcie korzystania oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Za pośrednictwem Platformy, Axon Media Group świadczy użytkownikom sieci internetowej Usługi umożliwiające odsłuchiwanie podcastów. Za pośrednictwem Platformy świadczona będzie także usługa newslettera.
 6. Aby korzystać z usługi newslettera należy wypełnić formularz umieszczony w na platformie PodcastyTechniczne.pl. Użytkownik, który wypełni formularz otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie na otrzymany link aktywacyjny rozpocznie świadczenie usługi newslettera.
 7. W treści newsletterów wysyłanych do użytkowników mogą znajdować się informacje promocyjne związane z Axon Media Group bądź Partnerami Axon Media Group.

§ 2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Platformy przez każdego Użytkownika sieci internetowej oznacza w istocie zawarcie przez tę osobę oraz Axon Media Group umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest świadczenie usług oferowanych przez Platformę.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Platformę zostaje rozwiązana (z wyłączeniem usług newslettera) poprzez zaprzestanie korzystania z Platformy. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez wyłączenie karty/zakładki przeglądarki internetowej z aktywną Platformą, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, który korzysta z usługi newslettera może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi. W tym celu należy kliknąć na link dezaktywujący usługę, który umieszczony jest na końcu każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub wysłać wiadomość na adres kontakt@axonmedia.pl z prośbą o usunięcia Użytkownika z listy newslettera.
 4. W celu korzystania z usług oferowanych przez Platformę Użytkownik powinien posiadać urządzenie końcowe (smartfon, laptop, tablet etc.) z dostępem do sieci internetowej oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych. Dodatkowo do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma, jak również jej poszczególne elementy, a także umieszczone w nim utwory podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Właścicielem lub licencjobiorcą treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych na Platformie jest Axon Media Group bądź Partner Axon Media Group.
 3. Użytkownicy bez zgody Axon Media Group nie mogą wykorzystywać treści zawartych na Platformie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z nich do użytku prywatnego. W szczególności zabronione jest publikowanie materiałów umieszczonych na Platformie na innych stronach internetowych umożliwiających strumieniowanie nagrań lub pobieranie plików.
 4. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Platformy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Axon Media Group mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Axon Media Group dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć internetową lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci internetowej. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.
 2. Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci internetowej jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci internetowej przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.
 3. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci internetowej, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.
 4. Axon Media Group zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych przez Axon Media Group do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik sieci internetowej odwiedzający platformę PodcastyTechniczne.pl określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej na stronie PodcastyTechniczne.pl/polityka-prywatnosci   

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 22 marca 2021 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Platformie pod adresem: PodcastyTechniczne.pl/regulamin
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Axon Media Group zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku Axon Media Group niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Axon Media Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwe awarie w funkcjonowaniu Platformy niezależnie od tego czy przyczyną awarii jest Siła Wyższa lub jakiekolwiek inne zdarzenie. Poprzez awarie należy rozumieć w szczególności nieprawidłowe wyświetlenie treści Platformy, brak dostępu do materiałów lub nagrań opublikowanych na Platformie.
 5. Axon Media Group zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o zakresie treści (utworów audio) umieszczonych na Platformie, tym samym Axon Media Group nie gwarantuje, że zakres umieszczanych treści nie ulegnie zmianie np. poprzez usunięcie wybranych przez Axon Media Group treści.
 6. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem, a Axon Media Group będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Axon Media Group zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w polityce prywatności dostępnej na platformie PodcastyTechniczne.pl/polityka_prywatnosci.
 8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Subskrybuj Podcasty Techniczne

Chcesz być na bieżąco informowany o nowych odcinkach? Nasze podcasty możesz znaleźć i zasubskrybować na:

Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS
Rozwiń


cofnij o 15s
-15s
play pause
przewiń o 15s do przodu
+15s
czas s

00:00

/

00:00