Polityka Prywatności


Niniejszy dokument przygotowaliśmy, aby przybliżyć Ci kwestie dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych. Korzystanie z platformy PodcastyTechniczne.pl (zwaną dalej „Platformą”) oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Axon Media Group Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8/6, 03-683 Warszawa, NIP: 5242766346, REGON: 147079832, którego celem jest ochrona danych osobowych oraz prywatności Użytkowników i Partnerów Platformy.
 2. Administrator przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chroni Twoje dane od strony bezpieczeństwa informatycznego.
 3. Masz możliwość zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych w każdym czasie.
 4. Z Administratorem możesz skontaktować się w dwojaki sposób:
  1. e-mailem: kontakt@axonmedia.pl;
  2. pocztą: Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa.

§ 2

DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych działając na podstawie:
  1. art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), (zwane dalej „RODO”);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Platformy oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych większości przypadków jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub umowa zawarta z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO.
 3. Na podstawie przepisów RODO przysługuje wiele praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, m.in.:
  1. prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych  masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych m.in.:
   1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
   5. gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Administrator nie będzie mógł usunąć danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:
  1. korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Administrator może udostępnić dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym;
  3. osobie fizycznej, osobie fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą lub osobie prawnej do której Użytkownik skierował pytanie za pośrednictwem formularza „Zadaj pytania” znajdującego na Platformie.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią.
 7. Czas przechowywania danych osobowych.
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane.
  2. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

§ 3

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Platformie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§ 4

ZMIANA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 5

 METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Administrator prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§ 6

 PLIKI COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Platforma Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie Platformy pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

 1. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podczas wejścia na Platformę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Platformy. Korzystanie z Platformy oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Platformę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.
 3. Usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Platformy, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.
 4. W każdym czasie możesz dokonać zmian swoich preferencji w zakresie plików cookie, a także, że w każdym czasie możesz dokonać usunięcia plików zapisanych dotychczas w Twoim Urządzeniu końcowym.

 § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Polityki Prywatności i Polityki Cookies wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r. Polityka Prywatności i Polityka Cookies jest udostępniona w wersji elektronicznej na Platformie PodcastyTechniczne.pl/polityka_prywatnosci

Subskrybuj Podcasty Techniczne

Chcesz być na bieżąco informowany o nowych odcinkach? Nasze podcasty możesz znaleźć i zasubskrybować na:

Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS
Rozwiń


cofnij o 15s
-15s
play pause
przewiń o 15s do przodu
+15s
czas s

00:00

/

00:00